Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 
ul. Kaliska1/3, 99-400 Łowicz 
Kierownik Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej - Ewa Rześna 
pokój 114, tel. 46 830-43-09

Do zadań Kierownika Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej między innymi należy wykonywanie następujących czynności: 

 1. przyjmowanie orzeczeń i pism wpływających do zespołu oraz rozdzielanie pracy między kuratorów, z uwzględnieniem właściwego ich obciążenia; 
 2. czuwanie nad celowością i zasadnością podejmowanych przez kuratorów decyzji oraz nad prawidłowością pracy obsługi biurowej; 
 3. opracowywanie projektu podziału czynności kuratorów i projektu planu dyżurów sądowych; 
 4. organizowanie narad kuratorów w celu omówienia wybranych zagadnień prawnych budzących wątpliwości; 
 5. sporządzanie na żądanie prezesa lub kuratora okręgowego wszelkich informacji, w tym statystycznych; 
 6. wykonywanie innych czynności, niezbędnych dla zapewnienia sprawnego funkcjonowania kuratorskiej służby sądowej.

 

Kuratorzy zawodowi pełnią dyżury w siedzibie Sądu w następujący sposób:
Kuratorzy rodzinni
Ewa Rześna – poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 8.00 – 16.00
Małgorzata Lelonkiewicz – poniedziałek w godz. 7.30 – 15.30, środa w godz. 8.00 – 16.00
Marzena Królik – wtorek, piątek w godz. 8.00 – 16.00
Katarzyna Perzyńska – wtorek, czwartek w godz. 8.00 – 16.00
Kuratorzy dla dorosłych
Renata Kozmana – w drugi i czwarty poniedziałek w godz. 7.30 – 15.30 w pozostałe poniedziałki w godz. 8.00 – 16.00, środy w godz. 8.00 – 16.00
Robert Pluta – w pierwszy i trzeci poniedziałek w godz. 7.30 – 15.30 w pozostałe poniedziałki w godz. 8.00 – 16.00, czwartki w godz. 8.00 – 16.00
Aneta Śmiałek – wtorek, czwartek w godz. 8.00 – 16.00
Edyta Kosmowska – środa, piątek w godz. 8.00 – 16.00
Adam Bieguszewski – wtorek, piątek w godz. 8.00 – 16.00
W każdy poniedziałek kuratorzy będą pełnili dyżury na terenie Sądu Rejonowego w Łowiczu w godz. 10.00 – 18.00.

 

Kuratorzy sądowi realizują określone przez prawo zadania o charakterze wychowawczo-resocjalizacyjnym, diagnostycznym, profilaktycznym i kontrolnym, związane z wykonywaniem orzeczeń sądu.

Zawodowy kurator sądowy obowiązany jest do: 

 • występowania w uzasadnionych wypadkach z wnioskiem o zmianę lub uchylenie orzeczonego środka, 
 • przeprowadzania na zlecenie sądu lub sędziego wywiadów środowiskowych, 
 • współpracy z właściwym samorządem i organizacjami społecznymi, które statutowo zajmują się opieką, wychowaniem, resocjalizacją, leczeniem i świadczeniem pomocy społecznej w środowisku otwartym, 
 • organizacji i kontroli pracy podległych kuratorów społecznych oraz innych osób, uprawnionych do wykonywania dozorów lub nadzorów, 
 • sygnalizowania sądowi przyczyn przewlekłości postępowania wykonawczego lub innych uchybień w działalności pozasądowych podmiotów wykonujących orzeczone środki.
 

Rejestr zmian dla: Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej