Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • OGŁOSZENIE

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił Gminie Miasta Łowicza reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Łowicza na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10.747 zł (dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych) tytułem odszkodowania za udział 54/240 we współwłasności nieruchomości, położonej w Łowiczu, obręb Śródmieście, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 6511/2, 6512/2 i 6509/2 o łącznej powierzchni 262 m2, która stała się własnością Gminy Miasta Łowicza na podstawie decyzji Starosty Łowickiego z dnia 18 stycznia 2016r. Nr 16z/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona spadkobiercom Janiny Dąbrowskiej. Niniejszym wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu pouczając, że depozyt nie podjęty w ciągu w ciągu 10 lat od dnia złożenia do depozytu podlega likwidacji na rzecz Skarbu Państwa.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 236/18

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 236/18 z wniosku Bożeny Marii Kapusty i Jana Tadeusza Domińczaka z udziałem Antoniny Szuniewicz i Mieczysława Jarosa o stwierdzenie, że:

  1)      Jadwiga i Bolesław małżonkowie Domińczak nabyli przez zasiedzenie na prawach małżeńskiej wspólności ustawowej, prawo własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi 6376 i 6377 o łącznym obszarze 0,0943 ha, położonej w obrębie 0003 Górki, jednostce ewidencyjnej 1005011- Łowicz, powiat łowicki, województwo łódzkie przy ul. Górnej nr porządkowy 23/25, dla której to nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów,

  2)      Antonina Szuniewicz, Mieczysław Jaros i Jadwiga Domińczak nabyli najpóźniej z dniem 01 stycznia 2001 r. przez zasiedzenie na współwłasność po 1/3  części każde z nich nieruchomość, stanowiącą niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną obecnie numerem ewidencyjnym 6228 o obszarze 0,0610 ha, położoną w obrębie 0003 – Górki, jednostce ewidencyjnej 1005011 – Łowicz, powiat łowicki, województwo łódzkie przy ul. Granicznej 27, dla której to nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów,

  3)      Antonii i Marianna Jaros najpóźniej z dniem 01 stycznia 1963 r. nabyli przez zasiedzenie na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej prawo własności nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną obecnie numerem ewidencyjnym 6189 o obszarze 0,0336 ha, położoną w obrębie 0003 – Górki, jednostce ewidencyjnej 1005011 – Łowicz, powiat łowicki, województwo łódzkie przy ul. Górnej 20, dla której to nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów

  Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do w/w nieruchomości, w przeciwnym razie sąd może stwierdzić zasiedzenie na rzecz osób wskazanych we wniosku”

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 333/18

  W dniu 12.10.2018r. Sąd Rejonowy w Łowiczu Wydział I Cywilny wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Wandzie Zofii Krzywickiej, córce Szymona i Stanisławy, zmarłej dnia 25 lutego 1989 roku w Łowiczu, ostatnio stale zamieszkałej w Łowiczu, ulica Łęczycka 13. Sąd poucza, iż osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami legitymującymi się pisemnym dowodem należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 335/18

  W dniu 31 sierpnia 2018r. Sąd Rejonowy w Łowiczu Wydział I Cywilny wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Henryce Krystynie Jakubiuk, zmarłej dnia 18 grudnia 2013r. w Łowiczu, ostatnio zamieszkałej w Łowiczu, przy ul. Kaliskiej 44/2, posiadającej nr PESEL 49013110564. Sąd poucza, iż osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami legitymującymi się pisemnym dowodem należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 • Międzynarodowy Dzień Mediacji

  „Prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu informuje, że w dniu 18 października 2018 roku przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji, a w dniach od 15 do 19 października 2018 roku przypada Tydzień Mediacji. Celem działań jest promocja mediacji – idei pozasądowego rozwiązywania sporów.  Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

  W ramach tej inicjatywy w Sądzie Rejonowym w Łowiczu w dniach  16 i 19 października 2018 roku od godz. 14.00 do 15.00 będzie dyżurował mediator sądowy, Pan Łukasz Kazłowski oraz w dniach 15 i 18 października 2018 roku od godz. 14.00 do 15.00 mediator sądowy, Pan Marcin Fastyn”