Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 335/18

  W dniu 31 sierpnia 2018r. Sąd Rejonowy w Łowiczu Wydział I Cywilny wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Henryce Krystynie Jakubiuk, zmarłej dnia 18 grudnia 2013r. w Łowiczu, ostatnio zamieszkałej w Łowiczu, przy ul. Kaliskiej 44/2, posiadającej nr PESEL 49013110564. Sąd poucza, iż osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami legitymującymi się pisemnym dowodem należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 • Międzynarodowy Dzień Mediacji

  „Prezes Sądu Rejonowego w Łowiczu informuje, że w dniu 18 października 2018 roku przypada Międzynarodowy Dzień Mediacji, a w dniach od 15 do 19 października 2018 roku przypada Tydzień Mediacji. Celem działań jest promocja mediacji – idei pozasądowego rozwiązywania sporów.  Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego obie strony rozwiązania konfliktu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale trzeciej osoby, neutralnej wobec stron i ich konfliktu, czyli mediatora, który wspiera przebieg negocjacji, łagodzi powstające napięcia i pomaga – nie narzucając jednak żadnego rozwiązania – w wypracowaniu kompromisu.

  W ramach tej inicjatywy w Sądzie Rejonowym w Łowiczu w dniach  16 i 19 października 2018 roku od godz. 14.00 do 15.00 będzie dyżurował mediator sądowy, Pan Łukasz Kazłowski oraz w dniach 15 i 18 października 2018 roku od godz. 14.00 do 15.00 mediator sądowy, Pan Marcin Fastyn”

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 345/18

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny w sprawie z wniosku Gmina Kiernozia - o sporządzenie spisu inwentarza zawiadamia, że postanowieniem z dnia 6 września 2018 roku  wyznaczył  Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu Marka Cichala do wykonania postanowienia o sporządzeniu  spisu inwentarza majątku spadkowego po Marku Stanisławie Kowalskim, zmarłym dnia 8 sierpnia 2012 roku w Kiernozi.

  Spadkobierca, uprawniony do zachowku, zapisobierca, wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy – mogą uczestniczyć w sporządzeniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych, lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza (art. 6381 § 4 kpc);

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 394/10

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6.906 (sześć tysiąc dziewięćset sześć) złotych tytułem odszkodowania za wywłaszczoną na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 29 października 2009 roku w sprawie GN.VII/GN.IV/SP.VI 7724/150/A-1/2005/JP nieruchomość położoną w obrębie Stare Piaski, gmina Bielawy, powiat łowicki, województwo łódzkie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numerem 13/2 o powierzchni 1458 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu jest prowadzona księga wieczysta Kw 8416, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona podmiotom, które wykażą że są współwłaścicielami do 1/3 części nieruchomości. Niniejszym wzywa się współwłaścicieli działki 13/2 w Piaskach Bankowych do odbioru depozytu pouczając, że depozyt niepodjęty w ciągu 10 lat od ukazania się ogłoszenia podlega likwidacji na rzecz Skarbu Państwa.

 • Sąd Rejonowy w Łowiczu zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie II K 201/18

  Sąd Rejonowy w Łowiczu zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie II K 201/18, (sygn. akt Prokuratury Rejonowej w Łowiczu PR Ds. 150.216),

  której przedmiotem jest kilkaset zarzutów popełnionych w 2015 i 2016 roku na terenie Łowicza i Żyrardowa, polegających na niekorzystnym rozporządzeniu mieniem po uprzednim pozyskaniu przez osoby nieuprawnione osobowych danych osób fizycznych i zaciąganiu na ich nazwiska umów zobowiązaniowych (kredytów, pożyczek, i in), które postawiono 10 oskarżonym,

  że pierwszy termin rozprawy wyznaczony został na dzień 02 lipca 2018 r. g. 900, a kolejne: 09, 26 i 30 lipca 2018 r. oraz  20, 27 i 30 sierpnia 2018 r. oraz 06 września 2018 r.

  Sąd zastrzega – w trybie art. 56 §1 kpk - możliwość ograniczenia liczby oskarżycieli posiłkowych.

  Czytajwięcejo: