Ostatnio dodane artykuły

Aktualności

  • Ogłoszenie w sprawie I Ns 496/17

    Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił Gminie Miasto Łowicz, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Łowicza, na złożenie do depozytu sądowego kwoty 19.969 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) złotych tytułem odszkodowania na rzecz Andrzeja Panfila i Jadwigi Panfil, za udział wynoszący ½ we współwłasności wywłaszczonej nieruchomości, stanowiącej zabudowaną działkę gruntu, oznaczoną nr ew. 2193/1, o pow. 0,0081 ha, położoną w Łowiczu, obręb Śródmieście, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi księgę wieczystą KW Nr LD1O/00000327/4, która stała się własnością Gminy Miasto Łowicz na podstawie decyzji Starosty Łowickiego z dnia 20 czerwca 2016r., znak sprawy GGN.6821.2.2015, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona Andrzejowi Panfilowi i Jadwidze Panfil. Niniejszym sąd wzywa  Andrzeja Panfila i Jadwigę Panfil do odbioru depozytu pouczając, że depozyt nie podjęty w ciągu 3 lat od dnia wezwania do odbioru depozytu podlega likwidacji na rzecz Skarbu Państwa.

  • Obwieszczenia o licytacjach w dniu 19-11-2019

  • Obwieszczenia o licytacjach w dniu 14-11-2019

  • Obwieszczenia o licytacjach w dniu 21-11-2019

  • Obwieszczenie o licytacji w dniu 03-12-2019