Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 331/16

  W dniu 23 maja 2016 roku w Sądzie Rejonowym w Łowiczu I Wydział Cywilny Grzegorz Wojciechowski złożył wykaz inwentarza po Mieczysławie Wojciechowskiej, zmarłej dnia 26 sierpnia 2015 roku, PESEL 31092603129 ostatnio zamieszkałej w Łowiczu, ul. Szafirowa 11. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 521/15

  W dniu 15 marca 2016 roku w Sądzie Rejonowym w Łowiczu I Wydział Cywilny Janina Gromek złożyła wykaz inwentarza po Mariuszu Karolu Gromku zmarłym dnia 13 lutego 2014 roku w Łowiczu i tu ostatnio zamieszkałym. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 246/16

  W dniu 15 września 2016 roku w Sądzie Rejonowym w Łowiczu I Wydział Cywilny Stanisław Woźniak i Barbara Woźniak złożyli wykaz inwentarza po Wioletcie Woźniak córce Stanisława i Barbary zmarłej dnia 16 lutego 2016 roku w Nieborowie i tam ostatnio zamieszkałej. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 275/16

   W dniu 26 kwietnia 2016r. w Sądzie Rejonowym w Łowiczu spadkobiercy Ewa Walczak i Wiesław Walczak złożyli wykaz inwentarza sporządzony w dniu 20 kwietnia 2016 roku w Kancelarii Notarialnej w Głownie przed Notariuszem Jerzym Folcholcem, po Adrianie Rafale Walczaku synu Wiesława i Ewy pesel 95122004959 urodzonym w dniu 20 grudnia 1995 roku w Łowiczu, ostatnio zamieszkałym w Łowiczu, który zmarł 11 maja 2015 roku w Niedźwiadzie. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 398/09

  Sąd Rejonowy w Łowiczu Wydział I Cywilny wzywa uprawnionych do odbioru kwoty 6.356 zł (sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych) z tytułu odszkodowania za wywłaszczoną na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie GN.VII/GN.IV.7724/69a/A-2/2007/EL nieruchomość położoną w obrębie 19 Wrzeczko, gminie Łyszkowice, powiecie łowickim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 308/1, o pow. 0,0400 ha, która to kwota została złożona do depozytu sądowego na mocy postanowienia z dnia 31 sierpnia 2010r., wydanego w sprawie o sygn.akt I Ns 398/09 z wniosku Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, z udziałem Grzegorza Rosińskiego i nieznanych wierzycieli reprezentowanych przez kuratora, w terminie 10 lat od złożenia do depozytu, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu z mocy prawa. 
  Kwota powyższa może być wypłacona osobom, które wykażą prawo własności do opisanej powyżej nieruchomości w dacie wywłaszczenia.
  Sąd poucza o skutkach niepodjęcia depozytu, określonych w art. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz.U. 06.208.1537) poprzez wskazanie, że: a). z chwilą likwidacji niepodjętego depozytu na Skarb Państwa przechodzą wszelkie korzyści i ciężary, jakie przyniósł od dnia, w którym znalazł się w dyspozycji przechowującego depozyt, b). likwidacja niepodjętego depozytu nie uchyla skutków prawnych wynikających ze złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu, określonych w odrębnych przepisach.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 318/10

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7.186,00 zł (siedem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) tytułem odszkodowania za wywłaszczoną na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 15 października 2009r. w sprawie GN.VII/IV.7724/47/A-2/2008/RK nieruchomość położoną w obrębie wsi Polesie, gminie Łyszkowice, powiecie łowickim, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 195/1 o pow. 0,0427 ha, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona osobom, które wykażą prawo własności do powyżej opisanej nieruchomości w dacie wywłaszczenia. Niniejszym wzywa się osoby, którym służyło prawo własności do nieruchomości opisanej powyżej do odbioru depozytu pouczając, że depozyt nie podjęty w ciągu 10 lat od dnia złożenia do depozytu podlega likwidacji na rzecz Skarbu Państwa

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych