Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

  • Ogłoszenie w sprawie I Ns 398/09

    Sąd Rejonowy w Łowiczu Wydział I Cywilny wzywa uprawnionych do odbioru kwoty 6.356 zł (sześć tysięcy trzysta pięćdziesiąt sześć złotych) z tytułu odszkodowania za wywłaszczoną na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie GN.VII/GN.IV.7724/69a/A-2/2007/EL nieruchomość położoną w obrębie 19 Wrzeczko, gminie Łyszkowice, powiecie łowickim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 308/1, o pow. 0,0400 ha, która to kwota została złożona do depozytu sądowego na mocy postanowienia z dnia 31 sierpnia 2010r., wydanego w sprawie o sygn.akt I Ns 398/09 z wniosku Skarbu Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, z udziałem Grzegorza Rosińskiego i nieznanych wierzycieli reprezentowanych przez kuratora, w terminie 10 lat od złożenia do depozytu, pod rygorem likwidacji niepodjętego depozytu z mocy prawa. 
    Kwota powyższa może być wypłacona osobom, które wykażą prawo własności do opisanej powyżej nieruchomości w dacie wywłaszczenia.
    Sąd poucza o skutkach niepodjęcia depozytu, określonych w art. 5 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepojętych depozytów (Dz.U. 06.208.1537) poprzez wskazanie, że: a). z chwilą likwidacji niepodjętego depozytu na Skarb Państwa przechodzą wszelkie korzyści i ciężary, jakie przyniósł od dnia, w którym znalazł się w dyspozycji przechowującego depozyt, b). likwidacja niepodjętego depozytu nie uchyla skutków prawnych wynikających ze złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu, określonych w odrębnych przepisach.

  • Ogłoszenie w sprawie I Ns 318/10

    Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7.186,00 zł (siedem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) tytułem odszkodowania za wywłaszczoną na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 15 października 2009r. w sprawie GN.VII/IV.7724/47/A-2/2008/RK nieruchomość położoną w obrębie wsi Polesie, gminie Łyszkowice, powiecie łowickim, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 195/1 o pow. 0,0427 ha, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona osobom, które wykażą prawo własności do powyżej opisanej nieruchomości w dacie wywłaszczenia. Niniejszym wzywa się osoby, którym służyło prawo własności do nieruchomości opisanej powyżej do odbioru depozytu pouczając, że depozyt nie podjęty w ciągu 10 lat od dnia złożenia do depozytu podlega likwidacji na rzecz Skarbu Państwa

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych