Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

  • Ogłoszenie w sprawie I Ns 318/10

    Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 7.186,00 zł (siedem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć) tytułem odszkodowania za wywłaszczoną na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 15 października 2009r. w sprawie GN.VII/IV.7724/47/A-2/2008/RK nieruchomość położoną w obrębie wsi Polesie, gminie Łyszkowice, powiecie łowickim, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 195/1 o pow. 0,0427 ha, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona osobom, które wykażą prawo własności do powyżej opisanej nieruchomości w dacie wywłaszczenia. Niniejszym wzywa się osoby, którym służyło prawo własności do nieruchomości opisanej powyżej do odbioru depozytu pouczając, że depozyt nie podjęty w ciągu 10 lat od dnia złożenia do depozytu podlega likwidacji na rzecz Skarbu Państwa

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych