Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 35/19

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa I Ns 35/19 z wniosku  Marka Ciechańskiego  o stwierdzenie, że nabył on  przez zasiedzenie własność nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Sokołów Kolonia, obręb 0016 Sokołów Kolonia, w powiecie łowickim, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 66 o pow. 1,30 ha. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie sąd może stwierdzić zasiedzenie na rzecz osoby wskazanej we wniosku.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 68/19

  W dniu 22 lutego 2019 roku w Sądzie Rejonowym w Łowiczu I Wydział Cywilny spadkobierczyni Roksana Agata Rogowska – Baka złożyła wykaz inwentarza sporządzony w dniu 21 lutego 2019 roku po Zbigniewie Rogowskim, synu Tadeusza i Jadwigi, PESEL 54102407931, ostatnio stale zamieszkałym w Łowiczu, który zmarł 4 stycznia 2019 roku w Łowiczu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 92/19

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa I Ns 92/19 z wniosku Henryki Kosiorek, Andrzeja Kosiorka z udziałem Gminy Domaniewice o stwierdzenie, że Henryka Kosiorek i Andrzej Kosiorek nabyli przez zasiedzenie własność nieruchomości rolnej położonej w Domaniewicach, w powiecie łowickim, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr 2078, 1080, 2077 o pow. łącznej 5, 62 ha. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie sąd może stwierdzić zasiedzenie na rzecz osób wskazanych we wniosku.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 431/18

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa o sygn. akt  INs 431/8 z wniosku  Jerzego Łuczyńskiego o stwierdzenie, że Jerzy Łuczyński nabył przez zasiedzenie własność zabudowanej nieruchomości gruntowej położnej w Łowiczu przy ul. Warszawskiej 5 , gmina miasto Łowicz, składającej się z  działek gruntu oznaczonych numerami ewidencyjnymi 2531/2 oraz 2531/4, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta LD1O/0001818/0   oraz nieruchomości gruntowej położonej w Łowiczu przy ulicy Warszawskiej 59, gmina miasto Łowicz, składającej się z działek gruntu oznaczonych numerem ewidencyjnym 1967/2, 1968, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu  V Wydziale Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta  LD1O/0001819/7. Sąd wzywa osoby zainteresowane  aby terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie sąd może stwierdzić zasiedzenie  na rzecz osób  wskazanej we wniosku.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 335/16

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa I Ns 335/16 z wniosku Henryki Zagórskiej, Renaty Grzelak z udziałem Bożeny Franciszkiewicz o stwierdzenie, że Henryka Zagórska i Renata Grzelak nabyły przez zasiedzenie własność nieruchomości rolnej położonej w obrębie 0021 Witusza, jednostce ewidencyjnej Kiernozia, w powiecie łowickim, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr 119, 140 o pow. 5, 54 ha. Sąd wzywa osoby zainteresowane, w tym następców prawnych Stanisława Wojciechowskiego aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie sąd może stwierdzić zasiedzenie na rzecz osób wskazanych we wniosku.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 351/18

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa sygn. akt INs 351/18 z wniosku Mirosława Walasiaka o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej miejscowości Seligi, gmina Bielawy, powiat łowicki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym  254/5 o powierzchni 0,366 ha, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Sąd wzywa osoby zainteresowane aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie może zostać stwierdzone zasiedzenie na rzecz podmiotu wskazanego we wniosku.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 450/18

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił Zbyszkowi Trzos i Teresie Trzos na złożenie do depozytu sądowego kwoty 20 zł (dwadzieścia złotych) tytułem wierzytelności na rzecz Feliksy Tąderowskiej, zabezpieczonej hipoteką w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łowiczu nr LD1O/00015049/9, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona spadkobiercom Feliksy Tąderowskiej. Niniejszym wzywa się osoby uprawnione,  do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 449/18

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił Tadeuszowi Miazkowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8.111,15 zł (osiem tysięcy sto jedenaście złotych piętnaście groszy) tytułem spłaty na rzecz Jarosława Miazka z jego udziału w prawie własności nieruchomości położonych w Łowiczu objętych księgami wieczystymi o numerach LD1O/00045651/1 i LD1O/00014026/5 zasądzonej na rzecz Jarosława Miazka zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Łowiczu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie I Ns 474/16, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona Jarosławowi Miazkowi. Niniejszym wzywa się uprawnionego do odbioru depozytu pouczając, że depozyt nie podjęty w ciągu w ciągu 10 lat od dnia złożenia do depozytu podlega likwidacji na rzecz Skarbu Państwa.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 285/18

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa I Ns 285/18 z wniosku Grażyny Gromek z udziałem Henryki Kośmider o stwierdzenie, że Grażyna Gromek nabyła przez zasiedzenie własność nieruchomości rolnej położonej w obrębie 0006 Jerzewo, jednostce ewidencyjnej Kiernozia, w powiecie łowickim, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr 149, 45 o pow. 3, 56 ha. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie sąd może stwierdzić zasiedzenie na rzecz osób wskazanych we wniosku.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 426/18

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 400 (czterysta) złotych tytułem części wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, należnego uczestnikowi Grzegorzowi Buremu, będącemu współwłaścicielem nieruchomości położonej w Łowiczu oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1561/2 i 1563, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi księgę wieczystą  LD1O/00036498/4 w związku z założeniem i przeprowadzeniem napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Sochaczew - Łowicz 1, zgodnie z treścią prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Łowiczu z dnia 23 sierpnia 2018 r., sygn. akt INs 567/17. Niniejszym wzywa się Grzegorza Burego - uprawnionego do odbioru depozytu, pouczając, że depozyt nie podjęty w ciągu 10 lat od dnia złożenia do depozytu podlega likwidacji na rzecz Skarbu Państwa.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych