Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 285/18

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa I Ns 285/18 z wniosku Grażyny Gromek z udziałem Henryki Kośmider o stwierdzenie, że Grażyna Gromek nabyła przez zasiedzenie własność nieruchomości rolnej położonej w obrębie 0006 Jerzewo, jednostce ewidencyjnej Kiernozia, w powiecie łowickim, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o nr 149, 45 o pow. 3, 56 ha. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie sąd może stwierdzić zasiedzenie na rzecz osób wskazanych we wniosku.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 426/18

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie na złożenie do depozytu sądowego kwoty 400 (czterysta) złotych tytułem części wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu, należnego uczestnikowi Grzegorzowi Buremu, będącemu współwłaścicielem nieruchomości położonej w Łowiczu oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 1561/2 i 1563, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi księgę wieczystą  LD1O/00036498/4 w związku z założeniem i przeprowadzeniem napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji Sochaczew - Łowicz 1, zgodnie z treścią prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w Łowiczu z dnia 23 sierpnia 2018 r., sygn. akt INs 567/17. Niniejszym wzywa się Grzegorza Burego - uprawnionego do odbioru depozytu, pouczając, że depozyt nie podjęty w ciągu 10 lat od dnia złożenia do depozytu podlega likwidacji na rzecz Skarbu Państwa.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 382/18

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa sygn. akt INs 382/18  z wniosku Agnieszki Kuś - Krystianik  o stwierdzenie zasiedzenia zabudowanej nieruchomości położonej w Krępie 129,  gmina Domaniewice, powiat łowicki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym  99 o powierzchni 0,18ha, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Sąd wzywa osoby zainteresowane aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie może zostać stwierdzone zasiedzenie na rzecz podmiotu wskazanego we wniosku.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 453/18

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny w sprawie I Ns 453/18 zezwolił Jadwidze Czop na złożenie do depozytu sądowego kwoty 13.441, 20 zł (trzynaście tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 20/100) tytułem spłaty na rzecz Jarosława Miazka jego udziału w prawie własności nieruchomości położonych w Łowiczu, dla których Sąd Rejonowy w Łowiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerach LD1O/00045651/1 oraz LD1O/00014026/5 zasądzonej na rzecz Jarosława Miazka prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w Łowiczu, I Wydział Cywilny z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie o Sygn. akt I Ns 474/16. Niniejszym wzywa się Jarosława Miazka- uprawnionego do odbioru depozytu pouczając, że depozyt nie podjęty w ciągu 10 lat od dnia złożenia do depozytu podlega likwidacji na rzecz Skarbu Państwa.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 318/18

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa I Ns 318/18 z wniosku Ewy Strawiak z udziałem Teresy Pawełek, Barbary Pawełek, Bolesława Strawiaka o stwierdzenie, że Ewa Strawiak nabyła przez zasiedzenie własność nieruchomości położonej w obrębie 0004 Bełchów, jednostce ewidencyjnej Nieborów, w powiecie łowickim, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 1080 o pow. 1400 m2. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie sąd może stwierdzić zasiedzenie na rzecz osób wskazanych we wniosku.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 62/18

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa I Ns 62/18 z wniosku Leszka Majewskiego z  udziałem Marianny Majewskiej, Grzegorza Smeli, Remigiusza Majewskiego o stwierdzenie, że Leszek Majewski nabył przez zasiedzenie własność nieruchomości rolnej położonej w obrębie 0002 Bielawy, jednostce ewidencyjnej Bielawy, w powiecie łowickim, województwie łódzkim, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o nr 477/1 oraz 522/1 o pow. 1, 16 ha. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie sąd może stwierdzić zasiedzenie na rzecz osób wskazanych we wniosku.

 • OGŁOSZENIE

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił Gminie Miasta Łowicza reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Łowicza na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10.747 zł (dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych) tytułem odszkodowania za udział 54/240 we współwłasności nieruchomości, położonej w Łowiczu, obręb Śródmieście, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 6511/2, 6512/2 i 6509/2 o łącznej powierzchni 262 m2, która stała się własnością Gminy Miasta Łowicza na podstawie decyzji Starosty Łowickiego z dnia 18 stycznia 2016r. Nr 16z/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona spadkobiercom Janiny Dąbrowskiej. Niniejszym wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu pouczając, że depozyt nie podjęty w ciągu w ciągu 10 lat od dnia złożenia do depozytu podlega likwidacji na rzecz Skarbu Państwa.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 236/18

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 236/18 z wniosku Bożeny Marii Kapusty i Jana Tadeusza Domińczaka z udziałem Antoniny Szuniewicz i Mieczysława Jarosa o stwierdzenie, że:

  1)      Jadwiga i Bolesław małżonkowie Domińczak nabyli przez zasiedzenie na prawach małżeńskiej wspólności ustawowej, prawo własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi 6376 i 6377 o łącznym obszarze 0,0943 ha, położonej w obrębie 0003 Górki, jednostce ewidencyjnej 1005011- Łowicz, powiat łowicki, województwo łódzkie przy ul. Górnej nr porządkowy 23/25, dla której to nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów,

  2)      Antonina Szuniewicz, Mieczysław Jaros i Jadwiga Domińczak nabyli najpóźniej z dniem 01 stycznia 2001 r. przez zasiedzenie na współwłasność po 1/3  części każde z nich nieruchomość, stanowiącą niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną obecnie numerem ewidencyjnym 6228 o obszarze 0,0610 ha, położoną w obrębie 0003 – Górki, jednostce ewidencyjnej 1005011 – Łowicz, powiat łowicki, województwo łódzkie przy ul. Granicznej 27, dla której to nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów,

  3)      Antonii i Marianna Jaros najpóźniej z dniem 01 stycznia 1963 r. nabyli przez zasiedzenie na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej prawo własności nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną obecnie numerem ewidencyjnym 6189 o obszarze 0,0336 ha, położoną w obrębie 0003 – Górki, jednostce ewidencyjnej 1005011 – Łowicz, powiat łowicki, województwo łódzkie przy ul. Górnej 20, dla której to nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów

  Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do w/w nieruchomości, w przeciwnym razie sąd może stwierdzić zasiedzenie na rzecz osób wskazanych we wniosku”

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 333/18

  W dniu 12.10.2018r. Sąd Rejonowy w Łowiczu Wydział I Cywilny wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Wandzie Zofii Krzywickiej, córce Szymona i Stanisławy, zmarłej dnia 25 lutego 1989 roku w Łowiczu, ostatnio stale zamieszkałej w Łowiczu, ulica Łęczycka 13. Sąd poucza, iż osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami legitymującymi się pisemnym dowodem należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 335/18

  W dniu 31 sierpnia 2018r. Sąd Rejonowy w Łowiczu Wydział I Cywilny wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Henryce Krystynie Jakubiuk, zmarłej dnia 18 grudnia 2013r. w Łowiczu, ostatnio zamieszkałej w Łowiczu, przy ul. Kaliskiej 44/2, posiadającej nr PESEL 49013110564. Sąd poucza, iż osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami legitymującymi się pisemnym dowodem należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych