Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 496/17

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił Gminie Miasto Łowicz, reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Łowicza, na złożenie do depozytu sądowego kwoty 19.969 (dziewiętnaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć) złotych tytułem odszkodowania na rzecz Andrzeja Panfila i Jadwigi Panfil, za udział wynoszący ½ we współwłasności wywłaszczonej nieruchomości, stanowiącej zabudowaną działkę gruntu, oznaczoną nr ew. 2193/1, o pow. 0,0081 ha, położoną w Łowiczu, obręb Śródmieście, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu prowadzi księgę wieczystą KW Nr LD1O/00000327/4, która stała się własnością Gminy Miasto Łowicz na podstawie decyzji Starosty Łowickiego z dnia 20 czerwca 2016r., znak sprawy GGN.6821.2.2015, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona Andrzejowi Panfilowi i Jadwidze Panfil. Niniejszym sąd wzywa  Andrzeja Panfila i Jadwigę Panfil do odbioru depozytu pouczając, że depozyt nie podjęty w ciągu 3 lat od dnia wezwania do odbioru depozytu podlega likwidacji na rzecz Skarbu Państwa.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 297/19

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na złożenie do depozytu sądowego, tytułem wierzytelności na rzecz nieustalonych następców prawnych Stanisława Kuzy i Władysława Kuzy, kwoty 72 (siedemdziesiąt dwa) złote tytułem odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu, oznaczoną nr ew. 479, o pow. 1,22 ha, położoną w województwie łódzkim, powiat łowicki, gminie Łowicz, obręb Popów, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, ustalonego na podstawie decyzji Starosty Łowickiego z dnia 6 maja 2019r., znak sprawy GN.683.9.8.2018, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona ustalonemu właścicielowi/właścicielom nieruchomości na jego wniosek. Niniejszym wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu pouczając, że depozyt nie podjęty w ciągu w ciągu 3 lat od dnia złożenia do depozytu podlega likwidacji na rzecz Skarbu Państwa.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 256/19

  Przed Sądem Rejonowym  w Łowiczu toczy się sprawa sygn. akt INs 256/19 z wniosku  Barbary Markus o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Jamnie, gmina Łowicz , oznaczonej jako działka gruntu nr 702, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Sąd wzywa aby osoby zainteresowane w terminie 3  miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły i wykazały swoje prawa do nieruchomości gdyż w przeciwnym razie może zostać stwierdzone zasiedzenie na rzecz podmiotu wskazanego we wniosku.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 342/18

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się postępowanie z wniosku Krystyny Zakrzewskiej z udziałem Jana Nowińskiego i Ireneusza Nowińskiego o nabycie służebności gruntowej przejścia i przejazdu przez działkę położoną w Łowiczu przy ulicy Warszawskiej 50, o nr ewidencyjnym 1694, obręb Korbka, gm. Łowicz, powiat łowicki, województwo łódzkie, której władającymi nieruchomością są Ireneusz Nowiński i Jan Nowiński.     Sąd wzywa wszystkich zainteresowanych, aby w terminie 3 miesięcy zgłosili się i udowodnili swoje prawa do w/w nieruchomości, w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić zasiedzenie służebności gruntowej na rzecz osoby wskazanej we wniosku.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 231/19

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 231/19 z wniosku Dariusza Cieślaka z udziałem Danuty Mijas, Andrzeja Pięty, Elżbiety Sońte, Piotra Lesiaka, Aliny Wspaniałej i Joanny Gąsińskiej o stwierdzenie, że wnioskodawca Dariusz Cieślak  nabył przez zasiedzenie z dniem 13 listopada 2015 r. własność zabudowanej nieruchomości położonej w Nieborowie ul. Osiedlowa 7, gm. Nieborów, powiat łowicki, województwo łódzkie, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym  839 o pow. 0,0614 ha, dla której to nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łowiczu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD10/00007965/7. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie sąd może stwierdzić zasiedzenie na rzecz osoby wskazanej we wniosku.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 337/19

  W dniu 28 sierpnia 2019 r. w Sądzie Rejonowym w Łowiczu I Wydział Cywilny  notariusz w Łowiczu – Michał Maślanka przesłał protokół złożenia wykazu inwentarza sporządzonego przez żonę spadkodawcy - Joannę Kotecką  w dniu 28 sierpnia 2019 r. w Kancelarii Notarialnej w Łowiczu przed notariuszem Michałem Maślanką po Danielu Krzysztofie Koteckim, synu Krzysztofa i Barbary, PESEL: 88021602690, ostatnio stale zamieszkałego  w Domaniewicach, ul. Główna 21, który zmarł w dniu 05 stycznia 2019 r.  w Łodzi. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 204/19

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na złożenie do depozytu sądowego, tytułem wierzytelności na rzecz nieustalonych następców prawnych Andrzeja Słomy, kwoty 116 (sto szesnaście) złotych tytułem odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu, oznaczoną nr ew. 399, o pow. 0,79 ha, położoną w województwie łódzkim, powiat łowicki, gminie Łowicz, obręb Popów, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, ustalonego na podstawie decyzji Starosty Łowickiego z dnia 15 kwietnia 2019r., znak sprawy GN.683.9.6.2018, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona ustalonemu właścicielowi/właścicielom nieruchomości na jego wniosek. Niniejszym wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu pouczając, że depozyt nie podjęty w ciągu w ciągu 3 lat od dnia złożenia do depozytu podlega likwidacji na rzecz Skarbu Państwa.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 203/19

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na złożenie do depozytu sądowego, tytułem wierzytelności na rzecz nieustalonych następców prawnych Marianny Janickiej, kwoty 1.050 (jeden tysiąc pięćdziesiąt) złotych tytułem odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu, oznaczoną nr ew. 1613, o pow. 0,9079 ha, położoną w województwie łódzkim, powiat łowicki, gminie Miasto Łowicz, obręb Korabka, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ld1o/00000950/0, ustalonego na podstawie decyzji Starosty Łowickiego z dnia 15 kwietnia 2019r., znak sprawy GN.683.9.5.2018, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona ustalonemu właścicielowi/właścicielom nieruchomości na jego wniosek. Niniejszym wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu pouczając, że depozyt nie podjęty w ciągu w ciągu 3 lat od dnia złożenia do depozytu podlega likwidacji na rzecz Skarbu Państwa.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 202/19

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił Gminie Miasto Łowicz reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Łowicza na złożenie do depozytu sądowego, tytułem wierzytelności na rzecz Małgorzaty Kraszpulskiej, kwoty 3.880,50 (trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem 50/100) złotych tytułem odszkodowania za połowę udziału we współwłasności nieruchomości, położonej w Łowiczu, obręb Śródmieście, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 6511/2, 6512/2 i 6509/2 o łącznej powierzchni 262 m², która stała się własnością Gminy Miasto Łowicz na podstawie Decyzji NR 16Z/2016 Starosty Łowickiego, wydanej w postępowaniu AB.6740.603.2015, z dnia 18 stycznia 2015r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ulic Wegnera, Rotstada, Aptekarskiej wraz z miejscami postojowymi, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona Małgorzacie Kraszpulskiej na jej wniosek. Niniejszym wzywa się Małgorzatę Kraszpulską do odbioru depozytu pouczając, że depozyt nie podjęty w ciągu w ciągu 3 lat od dnia złożenia do depozytu podlega likwidacji na rzecz Skarbu Państwa.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 221/19

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa sygn. akt I Ns 221/19 z wniosku Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Macieja Apostoła i św. Małgorzaty w Bednarach z udziałem Marcina Papiernika o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położnej w Bednarach, stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 448  o powierzchni 0,30 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbór dokumentów.  Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności na rzecz osoby wskazanej we wniosku.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych