Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie INs 360/12

  W dniu 6 września 2017r. Sąd Rejonowy w Łowiczu Wydział I Cywilny wydał postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza majątku spadkowego po Piotrze Skowronku, zmarłym dnia 5 czerwca 2011r. w Smardzewicach, ostatnio zamieszkałym w Krępie 64, gminie Domaniewice, posiadającego nr PESEL 74081206732. Sąd poucza, iż osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami legitymującymi się pisemnym dowodem należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 157/17

  W dniu 11 lipca 2017 r. w Sądzie Rejonowym w Łowiczu I Wydział Cywilny spadkobierczyni  Maria Okruch  w sprawie I Ns 157/17 złożyła wykaz inwentarza po  Czesławie Józefie Nowińskim synu Jana i Józefy zmarłym dnia 17 marca 2017 roku w Popowie i tam ostatnio sale zamieszkałym. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 • Ogłoszenie w sprawie INs 703/16

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa sygn. akt INs 703/16 z wniosku Ryszarda Błaszczyka   o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Starym Waliszewie, powiat łowicki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze ewidencyjnym  71, o powierzchni 0,800 ha, dla której nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Sąd wzywa osoby zainteresowane aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie może zostać stwierdzone zasiedzenie na rzecz podmiotu wskazanego we wniosku.

 • Ogłoszenie sprawie I Ns 528/10

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił Jackowi i Marzannie małżonkom Brzozowskim na złożenie do depozytu sądowego kwoty 9,51 zł (dziewięć złotych pięćdziesiąt jeden groszy) tytułem: wartości nominalnej pożyczki w kwocie 11.050 starych złotych (po denominacji w kwocie 1,105 złotych), odsetek w wysokości 10 % w stosunku rocznym za okres od dnia 1 stycznia 1935 roku do daty złożenia wniosku, tj. do dnia 18 października 2010 roku w łącznej kwocie 82.875 starych złotych (po denominacji w kwocie 8,2875 złotych) i ustanowienia hipoteki kaucyjnej na zabezpieczenie odsetek i innych kosztów w kwocie 1.100 złotych (po denominacji 0,11 złotych), z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona wierzycielce hipotecznej Weronice Pobralskiej zd. Zgóreckiej lub jej spadkobiercom po wykazaniu przez nich nabycia praw do spadku po Weronice Pobralskiej. Niniejszym wzywa się zainteresowane osoby do odbioru depozytu pouczając, że depozyt nie podjęty w ciągu 3 lat od dnia złożenia do depozytu podlega likwidacji na rzecz Skarbu Państwa.

 • Ogłoszenie sprawie I Ns 153/17

  W dniu 6 kwietnia 2017r. w Sądzie Rejonowym w Łowiczu I Wydział Cywilny spadkobiercy Patryk Łukasz Kotarski, syn Marka i Ewy oraz Marcin Kotarski, syn Marka i Ewy w sprawie I Ns 153/17 złożyli wykaz inwentarza po  Marku Kotarskim, synu Jana i Jadwigi, zmarłym w dniu 21 stycznia 2017 roku w Łowiczu, ostatnio stale zamieszkałym w Łowiczu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 • Ogłoszenie w sprawie sygn. I Co 87/17

  Postanowieniem z dnia 23 marca 2017 roku Postanowieniem z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie sygn. I Co 87/17 Sąd Rejonowy w Łowiczu, na podstawie art. 802 k.p.c. w związku z art. 144 k.p.c., postanowił ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Andrzeja Zarychty kuratora do reprezentowania jego interesów w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu Marka Cichala w sprawie Km 156/17 w osobie adwokata Bogusława Ziółkowskiego. Sąd Rejonowy w Łowiczu, na podstawie art. 802 k.p.c. w związku z art. 144 k.p.c., postanowił ustanowić dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Andrzeja Zarychty kuratora do reprezentowania jego interesów w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Łowiczu Marka Cichala w sprawie Km 156/17 w osobie adwokata Bogusława Ziółkowskiego.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 331/16

  W dniu 23 maja 2016 roku w Sądzie Rejonowym w Łowiczu I Wydział Cywilny Grzegorz Wojciechowski złożył wykaz inwentarza po Mieczysławie Wojciechowskiej, zmarłej dnia 26 sierpnia 2015 roku, PESEL 31092603129 ostatnio zamieszkałej w Łowiczu, ul. Szafirowa 11. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 521/15

  W dniu 15 marca 2016 roku w Sądzie Rejonowym w Łowiczu I Wydział Cywilny Janina Gromek złożyła wykaz inwentarza po Mariuszu Karolu Gromku zmarłym dnia 13 lutego 2014 roku w Łowiczu i tu ostatnio zamieszkałym. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 246/16

  W dniu 15 września 2016 roku w Sądzie Rejonowym w Łowiczu I Wydział Cywilny Stanisław Woźniak i Barbara Woźniak złożyli wykaz inwentarza po Wioletcie Woźniak córce Stanisława i Barbary zmarłej dnia 16 lutego 2016 roku w Nieborowie i tam ostatnio zamieszkałej. Ze złożonym wykazem inwentarza może zapoznać się każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy może złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 275/16

   W dniu 26 kwietnia 2016r. w Sądzie Rejonowym w Łowiczu spadkobiercy Ewa Walczak i Wiesław Walczak złożyli wykaz inwentarza sporządzony w dniu 20 kwietnia 2016 roku w Kancelarii Notarialnej w Głownie przed Notariuszem Jerzym Folcholcem, po Adrianie Rafale Walczaku synu Wiesława i Ewy pesel 95122004959 urodzonym w dniu 20 grudnia 1995 roku w Łowiczu, ostatnio zamieszkałym w Łowiczu, który zmarł 11 maja 2015 roku w Niedźwiadzie. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych