Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • OGŁOSZENIE

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił Gminie Miasta Łowicza reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Łowicza na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10.747 zł (dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych) tytułem odszkodowania za udział 54/240 we współwłasności nieruchomości, położonej w Łowiczu, obręb Śródmieście, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 6511/2, 6512/2 i 6509/2 o łącznej powierzchni 262 m2, która stała się własnością Gminy Miasta Łowicza na podstawie decyzji Starosty Łowickiego z dnia 18 stycznia 2016r. Nr 16z/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona spadkobiercom Janiny Dąbrowskiej. Niniejszym wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu pouczając, że depozyt nie podjęty w ciągu w ciągu 10 lat od dnia złożenia do depozytu podlega likwidacji na rzecz Skarbu Państwa.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 236/18

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 236/18 z wniosku Bożeny Marii Kapusty i Jana Tadeusza Domińczaka z udziałem Antoniny Szuniewicz i Mieczysława Jarosa o stwierdzenie, że:

  1)      Jadwiga i Bolesław małżonkowie Domińczak nabyli przez zasiedzenie na prawach małżeńskiej wspólności ustawowej, prawo własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi 6376 i 6377 o łącznym obszarze 0,0943 ha, położonej w obrębie 0003 Górki, jednostce ewidencyjnej 1005011- Łowicz, powiat łowicki, województwo łódzkie przy ul. Górnej nr porządkowy 23/25, dla której to nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów,

  2)      Antonina Szuniewicz, Mieczysław Jaros i Jadwiga Domińczak nabyli najpóźniej z dniem 01 stycznia 2001 r. przez zasiedzenie na współwłasność po 1/3  części każde z nich nieruchomość, stanowiącą niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną obecnie numerem ewidencyjnym 6228 o obszarze 0,0610 ha, położoną w obrębie 0003 – Górki, jednostce ewidencyjnej 1005011 – Łowicz, powiat łowicki, województwo łódzkie przy ul. Granicznej 27, dla której to nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów,

  3)      Antonii i Marianna Jaros najpóźniej z dniem 01 stycznia 1963 r. nabyli przez zasiedzenie na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej prawo własności nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną obecnie numerem ewidencyjnym 6189 o obszarze 0,0336 ha, położoną w obrębie 0003 – Górki, jednostce ewidencyjnej 1005011 – Łowicz, powiat łowicki, województwo łódzkie przy ul. Górnej 20, dla której to nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów

  Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do w/w nieruchomości, w przeciwnym razie sąd może stwierdzić zasiedzenie na rzecz osób wskazanych we wniosku”

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 333/18

  W dniu 12.10.2018r. Sąd Rejonowy w Łowiczu Wydział I Cywilny wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Wandzie Zofii Krzywickiej, córce Szymona i Stanisławy, zmarłej dnia 25 lutego 1989 roku w Łowiczu, ostatnio stale zamieszkałej w Łowiczu, ulica Łęczycka 13. Sąd poucza, iż osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami legitymującymi się pisemnym dowodem należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 335/18

  W dniu 31 sierpnia 2018r. Sąd Rejonowy w Łowiczu Wydział I Cywilny wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Henryce Krystynie Jakubiuk, zmarłej dnia 18 grudnia 2013r. w Łowiczu, ostatnio zamieszkałej w Łowiczu, przy ul. Kaliskiej 44/2, posiadającej nr PESEL 49013110564. Sąd poucza, iż osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami legitymującymi się pisemnym dowodem należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 394/10

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił Skarbowi Państwa – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 6.906 (sześć tysiąc dziewięćset sześć) złotych tytułem odszkodowania za wywłaszczoną na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 29 października 2009 roku w sprawie GN.VII/GN.IV/SP.VI 7724/150/A-1/2005/JP nieruchomość położoną w obrębie Stare Piaski, gmina Bielawy, powiat łowicki, województwo łódzkie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działka numerem 13/2 o powierzchni 1458 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu jest prowadzona księga wieczysta Kw 8416, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona podmiotom, które wykażą że są współwłaścicielami do 1/3 części nieruchomości. Niniejszym wzywa się współwłaścicieli działki 13/2 w Piaskach Bankowych do odbioru depozytu pouczając, że depozyt niepodjęty w ciągu 10 lat od ukazania się ogłoszenia podlega likwidacji na rzecz Skarbu Państwa.

 • Sąd Rejonowy w Łowiczu zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie II K 201/18

  Sąd Rejonowy w Łowiczu zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie II K 201/18, (sygn. akt Prokuratury Rejonowej w Łowiczu PR Ds. 150.216),

  której przedmiotem jest kilkaset zarzutów popełnionych w 2015 i 2016 roku na terenie Łowicza i Żyrardowa, polegających na niekorzystnym rozporządzeniu mieniem po uprzednim pozyskaniu przez osoby nieuprawnione osobowych danych osób fizycznych i zaciąganiu na ich nazwiska umów zobowiązaniowych (kredytów, pożyczek, i in), które postawiono 10 oskarżonym,

  że pierwszy termin rozprawy wyznaczony został na dzień 02 lipca 2018 r. g. 900, a kolejne: 09, 26 i 30 lipca 2018 r. oraz  20, 27 i 30 sierpnia 2018 r. oraz 06 września 2018 r.

  Sąd zastrzega – w trybie art. 56 §1 kpk - możliwość ograniczenia liczby oskarżycieli posiłkowych.

  Czytajwięcejo:
 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 14/18

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił Gminie Miasta Łowicza reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Łowicza na złożenie do depozytu sądowego kwoty 10.747 zł (dziesięć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych) tytułem odszkodowania za udział 54/240 we współwłasności nieruchomości, położonej w Łowiczu, obręb Śródmieście, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami: 6511/2, 6512/2 i 6509/2 o łącznej powierzchni 262 m2, która stała się własnością Gminy Miasta Łowicza na podstawie decyzji Starosty Łowickiego z dnia 18 stycznia 2016r. Nr 16z/2016 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona spadkobiercom Marianny Dąbrowskiej. Niniejszym wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu pouczając, że depozyt nie podjęty w ciągu w ciągu 10 lat od dnia złożenia do depozytu podlega likwidacji na rzecz Skarbu Państwa.

 • Ogłoszenie w sprawie INs 360/12

  W dniu 6 września 2017r. Sąd Rejonowy w Łowiczu Wydział I Cywilny wydał postanowienie o sporządzeniu uzupełniającego spisu inwentarza majątku spadkowego po Piotrze Skowronku, zmarłym dnia 5 czerwca 2011r. w Smardzewicach, ostatnio zamieszkałym w Krępie 64, gminie Domaniewice, posiadającego nr PESEL 74081206732. Sąd poucza, iż osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami legitymującymi się pisemnym dowodem należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 157/17

  W dniu 11 lipca 2017 r. w Sądzie Rejonowym w Łowiczu I Wydział Cywilny spadkobierczyni  Maria Okruch  w sprawie I Ns 157/17 złożyła wykaz inwentarza po  Czesławie Józefie Nowińskim synu Jana i Józefy zmarłym dnia 17 marca 2017 roku w Popowie i tam ostatnio sale zamieszkałym. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 • Ogłoszenie sprawie I Ns 153/17

  W dniu 6 kwietnia 2017r. w Sądzie Rejonowym w Łowiczu I Wydział Cywilny spadkobiercy Patryk Łukasz Kotarski, syn Marka i Ewy oraz Marcin Kotarski, syn Marka i Ewy w sprawie I Ns 153/17 złożyli wykaz inwentarza po  Marku Kotarskim, synu Jana i Jadwigi, zmarłym w dniu 21 stycznia 2017 roku w Łowiczu, ostatnio stale zamieszkałym w Łowiczu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych