Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 205/19

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na złożenie do depozytu sądowego, tytułem wierzytelności na rzecz nieustalonych następców prawnych Franciszka Okraski i Barbary Kosiorek, kwoty 178,10 (sto siedemdziesiąt osiem 10/100) złotych tytułem odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu, oznaczoną nr ew. 1625, o pow. 0,4984 ha, położoną w województwie łódzkim, powiat łowicki, gminie Miasto Łowicz, obręb Korabka, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, ustalonego na podstawie decyzji Starosty Łowickiego z dnia 15 kwietnia 2019r., znak sprawy GN.683.9.3.2018, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona osobom, które wykażą prawo własności do powyżej opisanej nieruchomości. Niniejszym wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu pouczając, że depozyt nie podjęty w ciągu w ciągu 3 lat od dnia złożenia do depozytu podlega likwidacji na rzecz Skarbu Państwa.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 24/19

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 24/19 z wniosku Wojciecha Bruca i Joanny Bruc o stwierdzenie, że wnioskodawcy Wojciech Bruc i Joanna Bruc nabyli przez zasiedzenie na prawach małżeńskiej wspólności ustawowej z dniem 15 marca 2018 r. własność nieruchomości rolnej położonej w Złakowie Kościelnym, gmina Zduny, powiat łowicki, województwo łódzkie, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 427 o pow. 0,29 ha, dla której to nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie sąd może stwierdzić zasiedzenie na rzecz osób wskazanych we wniosku.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 126/17

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 126/17 z wniosku Tadeusza Kozioła o stwierdzenie nabycia spadku po Jerzym Kozioł zmarłym 15 maja 2015 roku w Łowiczu, ostatnio stale zamieszkałym w Bełchowie. Sąd wzywa osoby zainteresowane, w szczególności następców prawnych Emanuela Kozioła syna Ignacego i Karoliny oraz następców prawnych Kazimierza Kozioła syna Ignacego i Karoliny, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięte w postanowieniu o stwierdzeniu nabycia spadku.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 63/19

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa sygn. akt INs 63/19 z wniosku dariusza i Małgorzaty Szymanik  o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej w Placencji, gmina Łowicz, powiat łowicki oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerze ewidencyjnym  194 i 268 o łącznej powierzchni 1,1 ha, dla których nie ma urządzonej księgi wieczystej ani zbioru dokumentów. Sąd wzywa osoby zainteresowane, w szczególności następców prawnych Stanisławy Sujkowskiej, Marianny Karczewskiej, Zofii Kochanek, Stanisława Szymanika, dzieci Antoniego Szymanika i Rozalii z domu Żabka, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły i wykazały swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie może zostać stwierdzone zasiedzenie na rzecz podmiotu wskazanego we wniosku.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 52/19

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił Marii Jędrachowicz na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2 zł (dwa złote) tytułem wierzytelności na rzecz następcy prawnego „Towarzystwa Alfa Lawal” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zabezpieczonej hipoteką w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łowiczu o numerze LD1O/00030923/1 z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona następcom prawnym „Towarzystwa Alfa Lawal” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Niniejszym wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu w terminie 10 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozyt na rzecz Skarbu Państwa.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 72/19

  W dniu 14 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Łowiczu Wydział I Cywilny wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Czesławie Pawlinie, synu Jana i Wiktorii, zmarłym dnia 11 lutego 2018 r. w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałym w Klewkowie gmina Łowicz, posiadającym nr PESEL 49030505354. Sąd poucza, iż osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami legitymującymi się pisemnym dowodem należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 68/19

  W dniu 22 lutego 2019 roku w Sądzie Rejonowym w Łowiczu I Wydział Cywilny spadkobierczyni Roksana Agata Rogowska – Baka złożyła wykaz inwentarza sporządzony w dniu 21 lutego 2019 roku po Zbigniewie Rogowskim, synu Tadeusza i Jadwigi, PESEL 54102407931, ostatnio stale zamieszkałym w Łowiczu, który zmarł 4 stycznia 2019 roku w Łowiczu. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 450/18

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił Zbyszkowi Trzos i Teresie Trzos na złożenie do depozytu sądowego kwoty 20 zł (dwadzieścia złotych) tytułem wierzytelności na rzecz Feliksy Tąderowskiej, zabezpieczonej hipoteką w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łowiczu nr LD1O/00015049/9, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona spadkobiercom Feliksy Tąderowskiej. Niniejszym wzywa się osoby uprawnione,  do odbioru depozytu w terminie 3 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozytu na rzecz Skarbu Państwa.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 449/18

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił Tadeuszowi Miazkowi na złożenie do depozytu sądowego kwoty 8.111,15 zł (osiem tysięcy sto jedenaście złotych piętnaście groszy) tytułem spłaty na rzecz Jarosława Miazka z jego udziału w prawie własności nieruchomości położonych w Łowiczu objętych księgami wieczystymi o numerach LD1O/00045651/1 i LD1O/00014026/5 zasądzonej na rzecz Jarosława Miazka zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Łowiczu z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie I Ns 474/16, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona Jarosławowi Miazkowi. Niniejszym wzywa się uprawnionego do odbioru depozytu pouczając, że depozyt nie podjęty w ciągu w ciągu 10 lat od dnia złożenia do depozytu podlega likwidacji na rzecz Skarbu Państwa.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 236/18

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 236/18 z wniosku Bożeny Marii Kapusty i Jana Tadeusza Domińczaka z udziałem Antoniny Szuniewicz i Mieczysława Jarosa o stwierdzenie, że:

  1)      Jadwiga i Bolesław małżonkowie Domińczak nabyli przez zasiedzenie na prawach małżeńskiej wspólności ustawowej, prawo własności zabudowanej nieruchomości, stanowiącej działki gruntu oznaczone numerami ewidencyjnymi 6376 i 6377 o łącznym obszarze 0,0943 ha, położonej w obrębie 0003 Górki, jednostce ewidencyjnej 1005011- Łowicz, powiat łowicki, województwo łódzkie przy ul. Górnej nr porządkowy 23/25, dla której to nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów,

  2)      Antonina Szuniewicz, Mieczysław Jaros i Jadwiga Domińczak nabyli najpóźniej z dniem 01 stycznia 2001 r. przez zasiedzenie na współwłasność po 1/3  części każde z nich nieruchomość, stanowiącą niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną obecnie numerem ewidencyjnym 6228 o obszarze 0,0610 ha, położoną w obrębie 0003 – Górki, jednostce ewidencyjnej 1005011 – Łowicz, powiat łowicki, województwo łódzkie przy ul. Granicznej 27, dla której to nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów,

  3)      Antonii i Marianna Jaros najpóźniej z dniem 01 stycznia 1963 r. nabyli przez zasiedzenie na prawach wspólności ustawowej małżeńskiej prawo własności nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną obecnie numerem ewidencyjnym 6189 o obszarze 0,0336 ha, położoną w obrębie 0003 – Górki, jednostce ewidencyjnej 1005011 – Łowicz, powiat łowicki, województwo łódzkie przy ul. Górnej 20, dla której to nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów

  Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do w/w nieruchomości, w przeciwnym razie sąd może stwierdzić zasiedzenie na rzecz osób wskazanych we wniosku”

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych