Niepodlegające ustawie

Artykuły

 • Usługa odśnieżania i sprzątania terenów zewnętrznych

  Nr sprawy:  19/NPU-G/2017

  Sąd Rejonowy w Łowiczu zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na usługę odśnieżania i sprzątania terenów zewnętrznych oraz koszenia i sprzątania trawników w okresie od dnia 01.07.2017r. do dnia 30.06.2018r.

   

  Opis zakresu usługi:

  1.    Usuwanie śniegu, lodu i błota pośniegowego ze szlaków pieszo- jezdnych oraz miejsc parkingowych, zarówno metodą tradycyjną (przy użyciu łopat), jak i pługiem śnieżnym, z niżej wymienionych terenów:

  a)  stanowiska postojowe na parkingach położonych przy budynku Sądu Rejonowego w Łowiczu mieszczącego się przy ul. Kaliskiej 1/3 o łącznej powierzchni - 597 m²;

  b)  zjazdy i drogi manewrowe o powierzchni  - 639 m²;

  c)  chodniki i opaski - 990 m²;

  d) krawężniki betonowe wibroprasowane 15x30 cm – 193  m,

  e)  obrzeża betonowe 8x30 cm – 590 m.

  2.   Posypywanie piaskiem wszystkich terenów wymienionych w pkt 1.

  3.    Wywożenie śniegu powodującego utrudnienia w ruchu pieszym i kołowym – na życzenie Zleceniodawcy.

  4.    Utrzymanie czystości i porządku na wszystkich terenach wymienionych w pkt 1 oraz:

         a)  Koszenia, podlewania oraz utrzymania czystości i porządku na trawnikach i patio o łącznej powierzchni – 1840 m2

   

  Prace związane z odśnieżaniem, usuwaniem lodu i błota pośniegowego oraz posypywaniem piaskiem powinny być wykonywane codziennie w dni robocze w godzinach rannych i zakończone do godziny 7ºº (co jest istotne szczególnie w przypadku terenu parkingu, który od godziny  7ºº zapełnia się pojazdami pracowników Sądu).

  Ofertę proszę przesłać do dnia 21.06.2017r. do godz. 12:00 w zamkniętej kopercie na adres:

  Pani Urszula Matyjasik

  Sąd Rejonowy w Łowiczu

  Ul. Kaliska 1/3

  99-400 Łowicz

  Oferta na usługę odśnieżania i sprzątania terenów zewnętrznych, nie otwierać przed 21.06.2017r.; godz. 12:15.

  Otwarcie ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym w  Łowiczu w dniu 21.06.2017r. o godzinie 12:15 w pok. nr 218 III piętro.

   

  Załączniki:

  Zaproszenie do składania ofert

  Projekt umowy

  Zakres czynności

  Wykaz osób

  Formularz ofertowy

  Sposób wyboru najkorzystniejszej oferty

 • OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI KONSERWATORSKIE

  Nr sprawy:  13/NPU-G/2017

  OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA USŁUGI KONSERWATORSKIE PROWADZONEGO NA ZASADACH OKREŚLONYCH
  W ART. 4.8  USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

   

  Sąd Rejonowy w Łowiczu ul. Kaliska 1/3, 99-400 Łowicz ogłasza postępowanie, którego przedmiotem jest świadczenie usług konserwatorskich polegających na drobnych naprawach i usuwaniu bieżących usterek

  Opis przedmiotu: 

  1. Szczegółowy Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do postępowania
   i stanowi jego integralną część. 

  Forma współpracy:

  • umowa do 31.12.2017r.,
  • wynagrodzenie w formie miesięcznego ryczałtu.

   Ofertę należy złożyć w Sądzie Rejonowym w Łowiczu, ul. Kaliska 1/3, do dnia 12.05.2017 r. do godz. ­­12:00. – biuro podawcze lub pokój 224.

   Oferty nie będą przyjmowane po upływie powyższego terminu.

  Otwarcie Ofert nastąpi w Sądzie Rejonowym w Łowiczu, ul. Kaliska 1/3, w dniu 12.05.2017 r. o godz. ­­12:15. – sala 218, II piętro.

   Termin związania ofertą 30 dni od upływu terminu składania ofert.

   Dodatkowych informacji udzielą:

  1/. Roman Wołowiec – 46 83-04-327

  2/. Justyna Kowalska – 46 83-04-317  

  Załączniki:

  Zakres usług

  Formularz ofertowy 

Rejestr zmian dla: Niepodlegające ustawie

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łowiczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Roman Wołowiec
Dokument z dnia:
2017-03-02
Publikacja w dniu:
2017-03-02
Opis zmiany:
b/d