Ogłoszenia w sprawach sądowych

Artykuły

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 231/19

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 231/19 z wniosku Dariusza Cieślaka z udziałem Danuty Mijas, Andrzeja Pięty, Elżbiety Sońte, Piotra Lesiaka, Aliny Wspaniałej i Joanny Gąsińskiej o stwierdzenie, że wnioskodawca Dariusz Cieślak  nabył przez zasiedzenie z dniem 13 listopada 2015 r. własność zabudowanej nieruchomości położonej w Nieborowie ul. Osiedlowa 7, gm. Nieborów, powiat łowicki, województwo łódzkie, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym  839 o pow. 0,0614 ha, dla której to nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Łowiczu Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta nr LD10/00007965/7. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie sąd może stwierdzić zasiedzenie na rzecz osoby wskazanej we wniosku.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 337/19

  W dniu 28 sierpnia 2019 r. w Sądzie Rejonowym w Łowiczu I Wydział Cywilny  notariusz w Łowiczu – Michał Maślanka przesłał protokół złożenia wykazu inwentarza sporządzonego przez żonę spadkodawcy - Joannę Kotecką  w dniu 28 sierpnia 2019 r. w Kancelarii Notarialnej w Łowiczu przed notariuszem Michałem Maślanką po Danielu Krzysztofie Koteckim, synu Krzysztofa i Barbary, PESEL: 88021602690, ostatnio stale zamieszkałego  w Domaniewicach, ul. Główna 21, który zmarł w dniu 05 stycznia 2019 r.  w Łodzi. Ze złożonym wykazem inwentarza może się zapoznać każdy, kto taką potrzebę dostatecznie uzasadni. Spadkobierca, uprawniony do zachowku lub zapisobierca, albo wykonawca testamentu lub wierzyciel mający pisemny dowód należności przeciwko spadkodawcy mogą złożyć wniosek o sporządzenie spisu inwentarza.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 204/19

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na złożenie do depozytu sądowego, tytułem wierzytelności na rzecz nieustalonych następców prawnych Andrzeja Słomy, kwoty 116 (sto szesnaście) złotych tytułem odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu, oznaczoną nr ew. 399, o pow. 0,79 ha, położoną w województwie łódzkim, powiat łowicki, gminie Łowicz, obręb Popów, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, ustalonego na podstawie decyzji Starosty Łowickiego z dnia 15 kwietnia 2019r., znak sprawy GN.683.9.6.2018, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona ustalonemu właścicielowi/właścicielom nieruchomości na jego wniosek. Niniejszym wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu pouczając, że depozyt nie podjęty w ciągu w ciągu 3 lat od dnia złożenia do depozytu podlega likwidacji na rzecz Skarbu Państwa.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 203/19

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na złożenie do depozytu sądowego, tytułem wierzytelności na rzecz nieustalonych następców prawnych Marianny Janickiej, kwoty 1.050 (jeden tysiąc pięćdziesiąt) złotych tytułem odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu, oznaczoną nr ew. 1613, o pow. 0,9079 ha, położoną w województwie łódzkim, powiat łowicki, gminie Miasto Łowicz, obręb Korabka, dla której Sąd Rejonowy w Łowiczu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW ld1o/00000950/0, ustalonego na podstawie decyzji Starosty Łowickiego z dnia 15 kwietnia 2019r., znak sprawy GN.683.9.5.2018, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona ustalonemu właścicielowi/właścicielom nieruchomości na jego wniosek. Niniejszym wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu pouczając, że depozyt nie podjęty w ciągu w ciągu 3 lat od dnia złożenia do depozytu podlega likwidacji na rzecz Skarbu Państwa.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 202/19

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił Gminie Miasto Łowicz reprezentowanej przez Burmistrza Miasta Łowicza na złożenie do depozytu sądowego, tytułem wierzytelności na rzecz Małgorzaty Kraszpulskiej, kwoty 3.880,50 (trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem 50/100) złotych tytułem odszkodowania za połowę udziału we współwłasności nieruchomości, położonej w Łowiczu, obręb Śródmieście, składającej się z działek oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek 6511/2, 6512/2 i 6509/2 o łącznej powierzchni 262 m², która stała się własnością Gminy Miasto Łowicz na podstawie Decyzji NR 16Z/2016 Starosty Łowickiego, wydanej w postępowaniu AB.6740.603.2015, z dnia 18 stycznia 2015r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie ulic Wegnera, Rotstada, Aptekarskiej wraz z miejscami postojowymi, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona Małgorzacie Kraszpulskiej na jej wniosek. Niniejszym wzywa się Małgorzatę Kraszpulską do odbioru depozytu pouczając, że depozyt nie podjęty w ciągu w ciągu 3 lat od dnia złożenia do depozytu podlega likwidacji na rzecz Skarbu Państwa.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 221/19

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa sygn. akt I Ns 221/19 z wniosku Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Macieja Apostoła i św. Małgorzaty w Bednarach z udziałem Marcina Papiernika o stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie własności nieruchomości położnej w Bednarach, stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu oznaczoną numerem ewidencyjnym 448  o powierzchni 0,30 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Łowiczu nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbór dokumentów.  Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości, gdyż w przeciwnym razie Sąd może stwierdzić nabycie własności na rzecz osoby wskazanej we wniosku.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 205/19

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie na złożenie do depozytu sądowego, tytułem wierzytelności na rzecz nieustalonych następców prawnych Franciszka Okraski i Barbary Kosiorek, kwoty 178,10 (sto siedemdziesiąt osiem 10/100) złotych tytułem odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, stanowiącej działkę gruntu, oznaczoną nr ew. 1625, o pow. 0,4984 ha, położoną w województwie łódzkim, powiat łowicki, gminie Miasto Łowicz, obręb Korabka, dla której nie jest prowadzona księga wieczysta, ustalonego na podstawie decyzji Starosty Łowickiego z dnia 15 kwietnia 2019r., znak sprawy GN.683.9.3.2018, z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona osobom, które wykażą prawo własności do powyżej opisanej nieruchomości. Niniejszym wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu pouczając, że depozyt nie podjęty w ciągu w ciągu 3 lat od dnia złożenia do depozytu podlega likwidacji na rzecz Skarbu Państwa.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 24/19

  Przed Sądem Rejonowym w Łowiczu toczy się sprawa o sygn. akt I Ns 24/19 z wniosku Wojciecha Bruca i Joanny Bruc o stwierdzenie, że wnioskodawcy Wojciech Bruc i Joanna Bruc nabyli przez zasiedzenie na prawach małżeńskiej wspólności ustawowej z dniem 15 marca 2018 r. własność nieruchomości rolnej położonej w Złakowie Kościelnym, gmina Zduny, powiat łowicki, województwo łódzkie, stanowiącej działkę oznaczoną numerem ewidencyjnym 427 o pow. 0,29 ha, dla której to nieruchomości nie jest prowadzona księga wieczysta ani zbiór dokumentów. Sąd wzywa osoby zainteresowane, aby w terminie 3 miesięcy od ukazania się ogłoszenia zgłosiły i udowodniły swoje prawa do nieruchomości, w przeciwnym razie sąd może stwierdzić zasiedzenie na rzecz osób wskazanych we wniosku.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 52/19

  Sąd Rejonowy w Łowiczu I Wydział Cywilny zezwolił Marii Jędrachowicz na złożenie do depozytu sądowego kwoty 2 zł (dwa złote) tytułem wierzytelności na rzecz następcy prawnego „Towarzystwa Alfa Lawal” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zabezpieczonej hipoteką w księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Łowiczu o numerze LD1O/00030923/1 z tym zastrzeżeniem, że powyższa kwota może być wypłacona następcom prawnym „Towarzystwa Alfa Lawal” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Niniejszym wzywa się osoby uprawnione do odbioru depozytu w terminie 10 lat od ogłoszenia postanowienia pod rygorem orzeczenia przejścia depozyt na rzecz Skarbu Państwa.

 • Ogłoszenie w sprawie I Ns 72/19

  W dniu 14 marca 2019 r. Sąd Rejonowy w Łowiczu Wydział I Cywilny wydał postanowienie o sporządzeniu spisu inwentarza majątku spadkowego po Czesławie Pawlinie, synu Jana i Wiktorii, zmarłym dnia 11 lutego 2018 r. w Łodzi, ostatnio stale zamieszkałym w Klewkowie gmina Łowicz, posiadającym nr PESEL 49030505354. Sąd poucza, iż osoby i podmioty będące spadkobiercami, uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami, wykonawcami testamentu lub wierzycielami legitymującymi się pisemnym dowodem należności przeciwko spadkodawcy mogą uczestniczyć w sporządzaniu spisu inwentarza, w szczególności zgłaszać przedmioty należące do spadku, przedmioty zapisów windykacyjnych lub długi spadkowe, które podlegają zamieszczeniu w spisie inwentarza.

Rejestr zmian dla: Ogłoszenia w sprawach sądowych