III Wydział Rodzinny i Nieletnich

III Wydział Rodzinny i Nieletnich

Przewodnicząca Wydziału - SSR Honorata Wójcik 
Przyjmuje interesantów w sprawie skarg we środy i piątki 
w godz. 8:30 – 10:00, 14:00 – 15:30 

Sekretariat III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich: ul. Kaliska 1/3, 99-400 Łowicz, pok. 111, 
tel. 46 830-43-03
Kierownik Sekretariatu: Iwona Miazek

Sędziowie: 
SSR Honorata Wójcik

SSR Anna Kwiecień-Motylewska

III Wydział Rodzinny i Nieletnich rozpoznaje następujące sprawy z obszaru właściwości sądu: 
• z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, np. o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o unieważnienie uznania dziecka oraz o rozwiązanie przysposobienia, sprawy o alimenty, zezwolenie na zawarcie małżeństwa, sprawy o przyznanie, powierzenie wykonywania, ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie i przywrócenie władzy rodzicielskiej, zakazanie osobistej styczności z dzieckiem, rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka, co do których brak porozumienia pomiędzy rodzicami, 
• dotyczące demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, 
• dotyczące leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych, 
• należące do sądu opiekuńczego na podstawie szczególnych ustaw. 

W sprawach o rozwód, separację, unieważnienie małżeństwa, o ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa, o ubezwłasnowolnienie, orzeczenie przysposobienia właściwy jest Sąd Okręgowy w Łodzi.

Rejestr zmian dla: III Wydział Rodzinny i Nieletnich