I Wydział Cywilny

I Wydział Cywilny 
Przewodnicząca Wydziału - SSR Anna Czerwińska
Przyjmowanie interesantów w sprawie skarg: wtorek w godz. 10:00 – 12:00 

Sekretariat I Wydziału Cywilnego: ul. Kaliska 1/3, 99-400 Łowicz, pok. 119, 
tel. 46 830-43-01 
Kierownik Sekretariatu: Joanna Czubak

Sędziowie:
SSR Anna Czerwińska
SSR Anna Zbyrowska
SSR Dorota Znyk
SSR Anna Gronkiewicz - Fastyn

 

I Wydział Cywilny rozpoznaje sprawy z zakresu prawa cywilnego dla obszaru właściwości Sądu. 

Przykładowe sprawy należące do właściwości wydziału cywilnego: 
• sprawy o prawa majątkowe (na przykład o zapłatę, o odszkodowanie), jeżeli wartość przedmiotu sporu nie przewyższa kwoty siedemdziesięciu pięciu tysięcy złotych, a niezależnie od wartości przedmiotu sporu do właściwości wydziału cywilnego należą sprawy o naruszenie posiadania, o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, 
• sprawy o eksmisję z lokalu mieszkalnego, 
• sprawy egzekucyjne, w tym skargi na czynności komornika, 
• sprawy rozpoznawane w postępowaniu nieprocesowym, na przykład: 
- sprawy o uznanie za zmarłego, o stwierdzenie zgonu, 
- sprawy o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, 
- sprawy z zakresu prawa rzeczowego dotyczące między innymi stwierdzenia zasiedzenia, zarządu związanego ze współwłasnością i użytkowaniem, zniesienia współwłasności, ustanowienia drogi koniecznej, 
- sprawy z zakresu prawa spadkowego dotyczące między innymi zabezpieczenia spadku i spisu inwentarza, przyjęcia lub odrzucenia spadku, ogłoszenia testamentu, wyjawienia przedmiotów spadkowych, przesłuchania świadków testamentu ustnego, wykonawcy testamentu, zarządu spadku nie objętego, stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku. 

Do właściwości sądu okręgowego należą między innymi sprawy dotyczące praw majątkowych, jeżeli wartość przedmiotu sprawy przekracza 75.000 zł, sprawy o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe (np. o ochronę dóbr osobistych), sprawy o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach niematerialnych, sprawy o roszczenia wynikające z Prawa prasowego. 

W sprawach należących do właściwości sądu okręgowego z obszaru właściwości miejscowej Sądu Rejonowego w Łowiczu należy się zwracać do Sądu Okręgowego w Łodzi.

 

Rejestr zmian dla: I Wydział Cywilny

Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łowiczu
Wytworzył:
Redaktor
Opublikował:
Roman Wołowiec
Dokument z dnia:
2017-05-08
Publikacja w dniu:
2017-05-08
Opis zmiany:
aktualizacja
Podmiot odpowiedzialny:
Sąd Rejonowy w Łowiczu
Wytworzył:
b/d
Opublikował:
Roman Wołowiec
Dokument z dnia:
2017-03-14
Publikacja w dniu:
2017-03-14
Opis zmiany:
aktualizacja