Biuro Obsługi Interesanta

Biuro Obsługi Interesanta 

ul. Kaliska1/3, 99-400 Łowicz
pokój 13 (parter, wejście bezpośrednio z holu), 
tel. 46 830-43-10,
fax. 46 811-27-90

Godziny przyjmowania interesantów:
    - w poniedziałki - od godziny 7.30 do godziny 18.00; 
    - od wtorku do piątku - od godziny 7.30 do godziny 15.30


Regulamin funkcjonowania Biura Obsługi Interesanta
Sądu Rejonowego w Łowiczu

I. Zasady organizacyjne.
1. Biuro Obsługi Interesanta (dalej BOI) stanowi część Oddziału Administracyjnego;
2. Bezpośrednim przełożonym pracownika wykonującego zadania w ramach BOI jest kierownik Oddziału Administracyjnego; dotyczy to również pracownika innej komórki Sądu oddelegowanego czasowo do wykonywania zadań w ramach BOI - w czasie wykonywania tych zadań;
3. Pracownik wykonujący obowiązki w BOI zobowiązany jest do noszenia schludnego ubioru, odpowiadającego wymogom stałego kontaktu
z interesantami, a także identyfikatora z nazwiskiem.

II. Zadania.
4. Biuro Obsługi Interesanta :
a) udostępnia uprawnionym interesantom akta spraw będących w toku
w I Wydziale Cywilnym, II Wydziale Karnym oraz III Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, a także akta spraw przekazanych z tych Wydziałów do Archiwum Zakładowego,
b) udostępnia interesantom druki i urzędowe formularze obowiązujące
w postępowaniu sądowym, w tym przede wszystkim:

 • formularze do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych,
 • urzędowe formularze pism procesowych wymaganych w postępowaniu uproszczonym, nakazowym i upominawczym,

a także udziela informacji na temat formalnych zasad ich wypełniania,

c) informuje interesantów o siedzibach, numerach telefonów i faksów:

 • kancelarii adwokackich i radcowskich z terenu Łowicza,
 • kancelarii notarialnych z terenu Łowicza,
 • Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu,
 • kancelarii komorniczych z terenu kraju (w oparciu o informacje z systemu LEX),
 • sądów i prokuratur z terenu kraju (w oparciu o informacje z systemu LEX),
 • zakładów karnych i aresztów śledczych z terenu kraju (w oparciu o informacje z systemu LEX),
 • innych instytucji współpracujących z sądami, np. Ministerstwo Sprawiedliwości, Rzecznik Praw Obywatelskich (w oparciu o informacje z systemu LEX)

d) udziela interesantom informacji na temat Sądu Rejonowego w Łowiczu,
w tym przede wszystkim:

 • adresu pocztowego, numerów telefonów, faksów, strony internetowej, adresu poczty elektronicznej,
 • numerów rachunków bankowych,
 • zasad organizacji i funkcjonowania (struktura organizacyjna, numery poszczególnych Wydziałów, zakres ich właściwości miejscowej, rzeczowej i funkcjonalnej, godziny urzędowania poszczególnych sekretariatów, zasady przyjmowania interesantów przez Prezesa Sądu, Wiceprezesa Sądu, Przewodniczących Wydziałów, zasady przyjmowania skarg),
 • topografii budynku Sądu i umiejscowienia sal rozpraw oraz poszczególnych komórek organizacyjnych,
 • terminów rozpraw i posiedzeń w sprawach rozpoznawanych w Sądzie;

e) udziela interesantom informacji na temat:

 • wysokości kosztów i opłat sądowych,
 • zasad zwalniania od opłat sądowych i ustanawiania pełnomocnika z urzędu,
 • zasad wnoszenia środków zaskarżenia,

f) wydaje interesantom odpisy i kopie dokumentów, o wydanie których wnioskowali;
g) przyjmuje pisma procesowe składane osobiście przez interesantów
i przekazuje je do Biura Podawczego;
h) odbiera i nadaje dalszy bieg korespondencji nadesłanej do Sądu drogą mailową lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego
na stronie internetowej Sądu – na zasadach określonych w zarządzeniu Prezesa Sądu Rejonowego w Łowiczu z dnia 31 marca 2011 r. nr 13/2011;
5. Pracownik BOI może skierować interesanta do sekretariatu odpowiedniego Wydziału wyłącznie wtedy, gdy we własnym zakresie nie będzie w stanie udzielić mu stosownej informacji;
6. Pracownik BOI nie udziela interesantom porad prawnych;
7. W razie nieobecności pracownika wykonującego obowiązki w BOI działalność Biura ogranicza się do zadań wymienionych w ust. 4 pkt. a), g) i h) które wykonuje wówczas pracownik Biura Podawczego Sądu; pozostałe zadania BOI wykonują w tym czasie sekretariaty poszczególnych komórek organizacyjnych Sądu;
8. W sytuacji określonej w ust. 7 – Prezes Sądu może wyznaczyć innych pracowników Sądu do wykonywania zadania określonego w ust. 4 pkt a);

III. Godziny otwarcia.
9. Biuro Obsługi Interesanta przyjmuje interesantów:

 • w poniedziałki - od godziny 7.30 do godziny 18.00;
 • od wtorku do piątku - od godziny 7.30 do godziny 15.30;

z 15 minutową przerwą śniadaniową, ustaloną przez Kierownika Oddziału Administracyjnego;

IV. Zasady udostępniania akt interesantom
10. Akta spraw udostępniane są interesantom do wglądu w BOI:

 • w poniedziałki - od godziny 8.00 do godziny 17.00;
 • od wtorku do piątku - od godziny 8.00 do godziny 14.30;

11. Akta spraw udostępniane są do wglądu w BOI najwcześniej dwa dni po złożeniu wniosku;
12. Strony, uczestnicy postępowania, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciele ustawowi strony zainteresowani wglądem do akt sprawy mogą zamawiać telefonicznie zamiar zapoznania się z aktami sprawy – bezpośrednio do BOI albo do Sekretariatu właściwego Wydziału;
13. Niezależnie od telefonicznego zgłoszenia – interesant należący do kategorii wymienionej w ust. 12, przed otrzymaniem do wglądu akt zobowiązany jest do wypełnienia formularza pisemnego wniosku o ich udostępnienie;
14. Przed udostępnieniem akt sprawy interesantowi pracownik BOI zobowiązany jest sprawdzić, czy interesant jest stroną, uczestnikiem postępowania, obrońcą, pełnomocnikiem lub przedstawicielem ustawowym strony uprawnionym do wglądu do akt;
15. W przypadku osób innych niż wymienione w ust. 12 – udostępnienie akt możliwe jest wyłącznie za pisemną zgodą Prezesa Sądu Rejonowego
w Łowiczu;
16. Pracownik BOI, na koniec każdego dnia przekazuje do sekretariatów Wydziałów wykaz akt, które mają zostać przygotowane w celu udostepnienia;
17. Kierownicy Sekretariatów poszczególnych Wydziałów prowadzą kontrolkę akt wydanych do BOI;
18. Otrzymując akta do wglądu interesant zobowiązany jest do pokwitowania tego faktu na złożonym uprzednio wniosku o ich udostępnienie;
19. Po zapoznaniu się z aktami przez interesanta pracownik BOI załącza do nich wniosek interesanta o ich udostępnienie, po czym informuje Kierownika Sekretariatu odpowiedniego Wydziału o możliwości ich odebrania;
20. W dniu rozpraw i posiedzeń akta sprawy nie są wydawane do BOI;
w wyjątkowych sytuacjach, przede wszystkim w przypadku interesantów mieszkających poza Łowiczem Przewodniczący właściwego Wydziału może wyrazić zgodę na udostępnienie akt w dniu rozprawy lub posiedzenia – pod warunkiem, iż nie utrudni to czynności sądowych.

V. Zasady wydawania interesantom odpisów, kopii, zaświadczeń, zezwoleń i innych dokumentów.
21. Odpisy lub kopie dokumentów, zaświadczenia, zezwolenia na widzenie, albo inne dokumenty, o które wnioskował interesant wydawane są w czwartym dniu od dnia złożenia wniosku. Informację dot. przygotowania zamówionych dokumentów Pracownik BOI przekazuje do sekretariatów właściwych Wydziałów na koniec każdego dnia;
22. Pracownik BOI wydaje dokument uprawnionej osobie za pokwitowaniem – na podstawie zarządzenia Przewodniczącego właściwego Wydziału, lub upoważnionego sędziego i po sprawdzeniu tożsamości - po czym informuje Kierownika Sekretariatu odpowiedniego Wydziału o możliwości odebrania akt.

Łowicz, dnia 11 października 2016 r.

Rejestr zmian dla: Biuro Obsługi Interesanta